دی
۶
۱۳۹۱

آشنایی با «کـار از راه دور» یا Telecommuting و مزایای بهره گیری از آن

 آشنایی با «کـار از راه دور» یا Telecommuting و مزایای بهره گیری از آن

«کـار از راه دور»، اوایل، مختص به کارکنانی بود که کارهایی کم درآمد و سـاده چـون وارد سازی اطلاعات DATA ENTRY را انجام میدادند، اما امروزه، در کشورهای پیشرفته، هستند مدیرانی که حداقل ۶ روز در ماه رابـه «کار از راه دور» سپری میکنند و … این مقاله اولین بار در مجله شبکه در ایران به چاپ رسیده است.
یک مثال از راه دور:
- ما این برنامه را راس ساعت ۱۴ لازم داریم، جلسه، ساعت ۱۵ آغاز میشود و آقـای مـهندس ابراهیمی پس از نصب برنامه روی کامپیوتر توضیحات مورد نظر را ارائه خواهند نمود.
- بـسیار خوب، مطمئن باشید که نسخه نهایی نرمافزار قبل از ساعت ۱۲ بر روی کامپیوتر شما در دفتر اصفهان خواهد بود.
- نیازی که به تهیه بلیط هواپیما به اصفهان نیست؟
- خیر، با همکاران هماهنگی میشود و برنامه را از طریق خط تلفن و مودم برایتان ارسال میکنم.
- خیلی عالی است. پس ما منتظر دریافت برنامه هستیم. خدانگهدار.
ـ خدانگهدار.
● آغاز کار از راه دور
از اواخـر سـالهای ۱۹۷۰، وقـتی که میکروکامپیوترها و مودمها در دسترس عـموم قـرار گرفتند رویای «کار از راه دور» یا Telecommuting به شکلی کـاملتر و کـاراتر بـه حقیقت پیوست، به گونه ای که بروز آن موجب جهشی چــشمگیر در مــیزان بــهرهوری گـردید. گـسترش روزافـزون اسـتفاده از کامپیوترهای شخصی در منزل و پیشرفت فنآوری ارتباط و اتصال کامپیوترها بـوسیله مـودم، از طریـق خـطوط مـعمولی تـلفن مـوجب شـد تا کارکنان و کـارفرمایان بـه اسـتفاده از این دستاورد نوین عصر ارتباطات و اطلاعات روی آورنـد. بـا در اخـتیار داشـتن یک کامپیوتر شخصی که مجهز به کارت مـودم اسـت و همچنین یک خط تلفن معمولی، کارکنان میتوانند وظایف کاری خـود را دور از مـحل کـار و بـدون حـضور فیزیکی در آنجا، در خانه خود انجام دهند، بعد، حاصل و نتیجه و گزارش کار خود را به کامپیوتر مستقر در محل کار منتقل نمایند. به این ترتیب، کارمند میتواند دور از هیاهو و شـلوغی مـحل کـار، بـدون وقفههای احتمالی، اشغال جا و فضای اضافی و اسـتفاده از تـجهیزات و تـسهیلات احـتمالاً محدود موسسه، در راحتی و باآرامـش بـیشتر از وقـت و زمـانی که در اختیار دارد بهتر استفاده کند نـتیجتاً از رقم هزینه های معمول خود- که قبلاً به لحاظ اجبار در داشتن حضور فیزیکی در محل کار بر او و حتی کارفرمایش تحمیل میگردید- بکاهد و نهایتاً کار را سریعتر و با بهرهوری و کارایی بالاتر تحویل دهد.
● نیم نگاهی به فراز و نشیب های کار از راه دور
مطالعات و بررسیهای اخیر حاکی از آن بوده است که ۷۵ درصد از کارکنانی کـه به شیوه «کار از راه دور» اشتغال داشتهاند بهره وری بیشتری از خود نـشان دادهانـد. سطح بهرهوری این افراد ۳۰ درصد بیشتر از سطح بهره وری افـرادی است که در محل کار خود حضوری ثابت دارند. این بررسیها همچنین نـشان داده انـد کـه ۶۳ درصـد از شـرکتها و موسساتی که اجازه میدهند کـارکنانشان بـا شـیوه «کار از راه دور» وظایف خود را انجام دهند در راسـتای شیوه «کار از راه دور»، آموزش ویژهای برای کارکنانشان در نظر نـگرفته اند و ایـن امـر بـیانگر ایـن نـکته قـابل توجه است که اکثریت کـارکنان خود استفاده از این شیوه را قبلاً آموخته اند و تنها کسب مجوز اجـرای آن بـرایشان اهمیت دارد. در ایالات متحده امریکا، از اوایل دهه ۹۰ حـدود ۸ مـیلیون نفر به شیوه «کار از راه دور» اشتغال داشته اند که طبـق آمار و اطلاعاتی که اخیراً از سوی دفتر «سنجش ایالات متحده» منتشر شده است، سه و نیم میلیون نفر از این افراد در خانه خود مشغول به کار بـوده اند. نـکته بسیار جالب دیگری که در این گزارش مشاهده می شود این اسـت که این رشد چشمگیر و فزاینده در بکارگیری شیوه «کار از راه دور» پـیش از رشـد سریع و گسترده اینترنت و استفاده از بزرگراههای اطلاعاتی بوقوع پیوسته است و اکنون، طبق آخرین آماری که در سال ۱۹۹۷ منتشر شده است تعداد افرادی که با کامپیوتر و از راه دور کار میکنند بالغ بر ۱۱ مـیلیون نـفر بـوده اسـت که انتظار می رود این رقم تا سال ۲۰۰۲ به ۲۵ میلیون نفر برسد.
● گام به گام «کـار از راه دور»
«کـار از راه دور»، اوایل، مختص به کارکنانی بود که کارهایی کم درآمد و سـاده چـون «وارد سازی اطلاعات (DATA ENTRY)» را انجام میدادند، اما امروزه، در کشورهای پیشرفته، هستند مدیرانی که حداقل ۶ روز در ماه رابـه «کار از راه دور» سپری میکنند و طبق مطالعات انجام شده توسط شرکت تحقیقات بازرگانیFIND/SVP، «کارمند از راه دور» معمولی به طور متوسط ۰۰۰ر۵۱ دلار درآمد دریافتی داشته است. از سال ۱۹۹۵ تعداد این افراد تا۳۹ درصـد افـزایش یـافته اسـت که این امر روند رو به رشد «کار از راه دور» را مستحکمتر به اثبات میرساند.
● «کار از راه دور»؟ چرا حالا؟
بـا تـوجه بـه آنچه در بالا آمد، شاید این پرسش نیز برای شما مطرح شده بـاشد کـه چـرا حـالا بـایستی بـه مـقوله ای بـه نـام «کار از راه دور» بـپردازیم؟ دلایـل بسیاری برای پاسخ به این پرسش دارم که در ادامه به بـرخی از آنها خواهم پرداخت، اما پیش از آن لازم است تا نکته ناگفته ای را بگویم: «کار از راه دور» مقوله ای نیست که تنها مختص به این زمان و سالهای اخیر باشد. از ابتدای دوره پیشرفتهای سریع در فنآوری ارتباطات و اطلاعـات، رسـانه های گـروهی، افراد- اگرچه در تعدادی کمتر و رده‍ هایی خـاص – میتوانستند به «کار از راه دور» روی آورند و به نحوی درگیر آن بـاشند. در دهـه ۵۰ نیز یک روزنامه نگار میتوانست با استفاده از تلفن،گزارش خبری خود را به دفتر روزنامه مخابره کند و یک ساعت بعد خبر چاپ مـطلبش را از طریق تلگراف دریافت کند. اما آنچه امروز مورد توجه قرار گـرفته اسـت فـراگیر شـدن مـقوله «کار از راه دور» به لحاظ پیشرفت در فـنآوری کـامپیوتر، ارتـباطات و اطلاعرسانی است که افراد بسیاری را به خود جذب کرده است.
اصـولاً اگـر بـخواهیم تـعریف سادهای از «کار از راه دور» داشته باشیم بـایستی آن را ایـنگونه تعریف کنیم: «کار یا اشتغال از راه دور» یعنی «کـار» را بـه سـمت «کارگر» حرکت دادن. پیش از این تمام تلاش شرکتها و مـوسسات ایـن بـود که «کارگر» را به سمت «کار» حرکت دهند و اکنون، با تـوجه بـه امکانات و تسهیلاتی که فنآوری نوین ارتباطات و اطلاع رسانی در اخـتیار بـشر قـرار داده است میتوان از میزان حضور فیزیکی کارکنان در محل کار کاست و بر میزان بهرهوری آنان افزود.
● فن آوری های جدیدو مبحث «کـار از راه دور»
در چـند سـال اخـیر، پـیشرفت فنآوری در کلیه زمینه ها باعث شده است تاامـکانات، تـجهیزات و دستگاههای ارتباطی و اطلاعاتی به سهولت و با صرف هـزینه های کـمتری از «مـحلهای کـار» به «خانه ها» انتقال یابد. امروزه وجـود یـک دسـتگاه «فـاکس» در خـانه امری نیست که چندان تعجب برانگیز بـاشد. کـامپیوترهای شـخصی، با قیمتهایی مناسب در دسترس قرار دارند و افـراد مـیتوانند بـا صـرف هـزینه های معقولی این امکانات را برای خود فراهم آورند. کامپیوترهای کتابی Notebook که به راحتی در یک کیف دستی کـوچک قابل حمل میباشند شرایطی را پدید آوردهاند که کارکنان میتوانند تـمام کـارهایشان را همیشه کنار دست خود داشته باشند. دستگاههای فاکس یـا همان کامپیوترهای کتابی کوچک میتوانند با استفاده از مودم اسناد،مـدارک، مـطالب و فـایلهای مختلف را خیلی سریع به دست افراد مورد نظر بـرسانند و بـا اسـتفاده از «پست صوتی» در هر لحظه میتوان به پیامهای صـوتی ضـبط شـده دسـترسی داشـت. تـلفنهای هـمراه (مـبایل) و سرویسهای دیـجیتالی کـه شـرکتهای مـخابرات کـشورها در اختیار مشترکین خود قرار مـیدهند، بـرگزاری یـک جـلسه مذاکره را آن هم پشت فرمان اتومبیل میسرســاخته اند. یکی از جالبترین و مهیجترین فنآوریهای کنونی استفاده از «شـبکه های خـدمات دیـجیتال مجتمع» یا ISDN است که سرعت و کیفیت ارسال دادهها را دهها برابر افزایش داده است. ارتباطی که با استفاده از این فـن آوری نـوین برقرار و ایجاد میشود موجب شده است تا کامپیوترهایی که در فـواصل بـسیار دور هستند به گونهای به هم متصل شوند که گویی در دو اتاق مجاور هم قرار دارند.
● تغییر در شیوه زندگی افراد
بـدون شـک، در سالهای اخیر متوجه تغییر در شیوه و روش زندگی افراد در کـانون خـانوادگیشان شـده اید. این تغییر مسلماً یکی از اثرات اجتناب نـاپذیر پـیشرفت فـنآوری در کـلیه امور زندگی است و بشر همواره در پی یـافتن راههـایی برای تطبیق خود با شرایط موجود بوده است. با یک نگاه اجـمالی بـه وضـعیت کار و اشتغال در یک خانواده معین، معلوم میشود که تـعداد سـاعات کاری افراد افزایش یافته است و در آن خانواده حداقل دو نـفر بـایستی درآمـد مـعینی داشـته باشند. والدینی که یک یا دو فرزند دارنـد نیز بایستی بتوانند انجام امور خانه و بچه‌ها را اداره و تنظیم کنند و در عین حال در محل کارشان نیز حضور یابند. با توجه به هریک از این موارد و بسیاری از موارد مشابه، والدین اکثراً پس از حضور در محل کـار، به خاطر خستگی ، کم خوابی و بیماری بهرهوری پایینی خواهند داشت و حـتماً مـتوجه شدهاید که بسیاری از امور مربوط به خانه در محل کار،پشت میز کار، با تلفن محل کار و حتی با کمک همکاران دیگر پیش میرود و برای این کار، هم کارفرما متضرر می شود و هم کارمند: کارفرما به لحاظ تـخصیص فضای کاری، تجهیزات، لوازم و پرداخت هزینه های اضافی و جانبی و در نـهایت تـاخیر در اجـرا و انجام «کار»، کارمند به خاطر هزینهای که صـرف رفـت و آمد، خورد، خوراک و پوشاک خود کرده است و احیاناً قرص های اعصابی که در بین ساعات کاری مصرف نموده است!
در گـزارشی در مـورد «کار از راه دور» آمده بود که شرکتهای بزرگ بابت واگـذاری انـجام امـور جـاری خود به «کارمندان خانگی» از دولت یارانه دریافت میکنند و علاوه بر آن با صرفه جویی های حاصل از «کار از راه دور» کـه بـالغ بر ۵ هزار دلار در سال به ازای هر کارمند بوده است، توانسته انـد مـیزان بهره وری شرکتهای خود را تا ۲۰ درصد بالا ببرند. بلی، شما نـیز اگر مزایای «کار از راه دور» را میدانستید ممکن بود به عنوان یک مـدیر روزهـای آخـر قـرن بیستم این آگهی را به یکی از روزنامه های فردا بدهید:
آگهی استخدام
به یک کارشناس ارتباط با ماهی های دریای خزر، با کامپیوتری در منزل، مسلط به تایپ فارسی و لاتین، آشنا با اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی و زبان های فارسی ، انگلیسی ، ترکی گیلکی ، روسی ، خوشرو و خوش برخورد نیازمندیم. الزامی به حضور در دفتر کار نیست.
تلفن مبایلXXX XXXX XXXXX XX
مـسلماً نیازی به حـضور در دفـتر کار نیست ، چون اصلاً دفتری، در کار نیست!
● مزایای «کـار از راه دور»
در ایـنجا، بـه طور مـختصر بـه برخی از عمده مزایای “کار از راه دور» میپردازم:
۱) بالا رفتن «روحیه»
کارمندان از آنجا که در کار خود احساس استقلال و غرور میکنند، «روحیه» عمومی خوبی را به دست میآورند. «کارمندان خانگی» حتی اگر تعداد ساعات کـاریشان افـزایش یابد چون میتوانند وقت خود را عاقلانه تر سپری سازند، به همین جهت اوقات بیشتری را با خانواده خود میگذرانند.
۲) افزایش بهره وری
بـررسیها نشان داده است که «کارمندان خانگی» و افرادی که «کار از راه دور» را پـیشه خـود کـرده انـد سـاعات بیشتر و طولانیتری را صرف انجام وظایف خود میکنند.
۳) کاهش قیمت زمین، ساختمان یا اجاره محل
بسیاری از سازمانها و موسساتی که اجازه میدهند تا کارکنانشان به صورت «کار از راه دور» وظایفشان را انجام دهند، به جای توسعه فضاهای کاری، خـرید، اجـاره یـا سـاخت سـاختمانهای مـتعدد، به مدیریت و اداره امور «کـارکنان خـانگی» شان مـیپردازند تـا از ایـن طریق هم بهره وری را بالا بـبرند و هـم ایـنکه از هـزینه های خود بکاهند. به این ترتیب، بررسیها نشان داده است که این امر موجب تنزل قیمت املاک شده است.
۴) افزایش آمار استخدامی
طبـق بررسیهای به عمل آمده، ۲۵ درصد از کارمندان چنین ابراز داشته اند کـه اگـر میتوانستند به صورت پاره وقت در منزل کار کنند شغلهایشان را تـغییر مـیدادند. به همین ترتیب است اگر این امر «کارمندان خانگی» را نـیز شـامل شـود، آمـار و ارقام استخدامی از لحاظ جغرافیایی افزایش و توسعه می یابد.
۵) کاهش در امر «عدم حضور در کار»
غیبت یا همان Absenteeism به گونهای محسوس کاهش خواهد یافت. شرکتهایی کـه دارای «کارمندان خانگی» بوده اند گزارش داده اند که کارکنانشان حتی در شـرایطی که بیمار بوده اند وظایف خود را انجام داده اند چرا که برای آنـها، ساعات کاری تمام طول شبانه روز بوده است و میتوانستند وقت خود را به گونهای تنظیم کنند که نهایتاً «کار» انجام شود.
۶) افزایش ارتباطات
بـررسیها نـشان داده اسـت کـه «کار از راه دور» موجب افزایش و پیشرفت ارتـباط بـین مـدیران و کـارکنان شده است. در دنیای «کار از راه دور» جلسات بسیار کوتاه و کاملاً مربوط به موضوع جلسه است.
۷) توسعه مدیریت
مـدیران «کـارکنان خـانگی» مـجبور مـیشوند اهداف اجرایی کاملاً واضح و مـشخصی را بـرای «کارکنان» خود ارائه دهند و به جای کنترل دقیق مراحل اجرا، به اداره نتایجی که به دست آمده است بپردازند.
۸) کاهش ترافیک در سفرهای کوتاه درون شهری یا برون شهری
عـلاوه بـر کاهش استرس در میان کارکنانی که دیگر در ترافیک نماندهاند، «کـارکنان خانگی» با عدم حضور خود در خیابانها آن هم در ساعات پر رفت و آمـد میتوانند موجب کاهش ترافیک و نهایتاً پاکیزگی محیط زیست و هوا شوند.
۹) اشتغال برای معلولین
بـا فراهم آوردن شرایط «کار از راه دور» برای افرادی که نمیتوانند در محیطهای رسمی کار حضور یابند، ضمن ایجاد روحیه کار و شادابی، فرصتهای کاری بسیاری برای معلولان (جسمی یا روحی) بوجود میآید.
۱۰) غلبه بر شرایط دشوار آب و هوایی و حوادث غیر مترقبه
بارها دیدهایم که کارمند برای حضور در محل کار خود بایستی ساعت ۳ صبح از خـانه بیرون بیاید تا در شرایط دشوار جوی (برف و باران و …) خود را بـه مـحل کـار بـرساند. هـمینطور دیدهایم که در اثر وقوع زلزله در مناطق مختلف، شاهراهها و بزرگراهها بسته شدهاند، اما خطور مخابراتی و تـلفن هـمواره ثـابت و پـای برجای مانده اند. تحت این شرایط، «کارکنان خـانگی» بـراحتی الـبته اگر زنده مانده باشند! میتوانند به کار خود ادامـه دهـند. ارتباط خطوط اطلاعاتی به “خانه”ها میتواند توان شرکت در غلبه بر یک حادثه غیر مترقبه یا شرایط ویژه را افزایش دهد.

      مطالب مرتبط

درباره نویسنده: سارا اسماعیلی

فرستادن دیدگاه

تبلیغات

تبلیغات متنی

Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company