مهر
۲۳
۱۳۹۱

استفاده از کارتهای الکترونیکی در کاربردهای روزمره

استفاده از کارتهای الکترونیکی در کاربردهای روزمره

● مقدمه
دنیای امروز دنیای تکنولوژی است و جو حاکم بر زندگی امروز ، بشر را به سوی مکانیزه کردن وآسانترکردن کارها وا می دارد. امروزه لازم است که همه کارها،حتی کارهایی که به نظر مهم و ضروری نمی آیند نیز با زندگی مکانیزه هماهنگ شوند. به عنوان مثال کلید خانه ها یا شرکتها دیگر از جنس فلز نیستند ، در دنیای امروز کارتهای مغناطیسی یا نوری جای کلید را گرفته اند .
● شرح چند نوع کارت
۱) کارت MAGNETIC STRIPE
تکنولوژی شناخته شده MAGNETIC STRIPE در صنعت تولید کارت در موارد زیر کاربرد دارد :
▪ کارتهای اعتباری و کارت بانکها
▪ کارتهای پرداخت بدهی بانکی
▪ کارت حمل و نقل (برای پرداخت پول اتوبوس و مترو)
▪ بلیط هواپیما و کارت ویژه سوار شدن به هواپیما
▪ کارت پیش پرداخت
▪ کارت کنترل ورود و خروج
ضبط روی نوار مغناطیسی کارتهای مغناطیسی بسیار شبیه به ضبط صدا و تصویر است. فرق اساسی این است که اطلاعات روی ماده مغناطیسی به شکل یک ورق یا به شکل یک بلیط ذخیره می شود به جای آنکه صدا یا تصویر ذخیره شود . این اطلاعات می توانند نوشته ، خوانده و یا دوباره نویسی شوند.
درنوارمغناطیسی ذره هایی وجوددارد که می توانند به وسیله وسایل مناسب نوشتاری مغناطیسی شوند . به هرذره یک پلاریته مغناطیسی اختصاص داده می شود. در حین خواندن ، جهت میدان مغناطیسی هر ذره مشخص می شود .
هرگاه ذراتی با پلاریته یکسان نزدیک یکدیگر باشند ، این شکل ذرات به صورت یک خط مغناطیسی تنها قرار می گیرند . هرگاه ذرات با پلاریته های مختلف در کنار یکدیگر باشند ، میدان مغناطیسی معکوس شده و تولید یک جریان معکوس می نماید که توسط تجهیزات مخصوص خواندن آشکار می شود. اطلاعات در شیارها به صورت ضبط اطلاعات روی کاستهای صوتی، ضبط می شوند.
چندین شیار در هر نوار مغناطیسی وجود دارد و این نوار های چند تایی ممکن است روی یک کارت یا روی یک بلیط نصب شوند.
برای کارتهای استاندارد سه شیار روی یک نوار مغناطیسی وجود دارد.بیشترین کاربرد این نوع کارتها استفاده در کارت بانکها است با اینحال برای ضبط بازیهای ویدئویی وحتی کلید درمنازل نیزازاین نوع کارت استقبال زیادی شده است. برای این نوع استفاده ها نیازی به رعایت استانداردهایی که درکارت بانکها می شود نمی باشد.
درگذشته مواد تشکیل دهنده نوارهای مغناطیسی( LOW COERCIVITY) براثرفشار زیاد، سرما ومنابع معمولی میدان مغناطیسی خراب می شدند . امروزه نوارهای مغناطیسی از ماده ای به نام HIGH COERCIVITY ساخته می شوند که این ماده تقریبا در مقابل عوامل مخرب ایمن است .
۲) ماده LOW COERCIVITY
همانطورکه از نام این ماده معلوم است ،میدان مغناطیسی کمی برای نوشتن اطلاعات به درون ماده مغناطیسی طراحی شده ، جهت به رمز در آوردن اطلاعات نیاز است. نوار مغناطیسی این ماده به رنگ قهوه ای می باشد . از این نوع کارتهای مغناطیسی در مواردی که وجود امنیت کاری زیاد مهم نیست به کار می رود .
به دلیل آنکه قدرت میدان به کار رفته در این نوع کارت کم است خیلی راحت کارت خراب می شود و اطلاعات بسیار راحت مخدوش می شوند و با نزدیک کردن کارت به میدان مغناطیسی بزرگتر مشابه اطلاعات از بین می روند.
۳) ماده HIGH COERCIVITY
این ماده انرژی بالایی ازمیدان مغناطیسی را برای نوشتن روی نوار مغناطیسی کارت صرف می کند . این ماده مغناطیسی برای به رمز در آوردن اطلاعات با انرژی بالا طراحی شده است. نوارمغناطیسی در کارت HIGH COERCIVITY با رنگ سیاه طراحی شده است.
کارتهای کد شدهHIGH COERCIVITY برای نگهداری ازاطلاعاتی که برای دراز مدت وبا ایمنی فراوان باید نگهداری شوند مناسب است. این کارتها دربرابر از بین رفتن اطلاعات به دلیل سطح انرژی بالای مورد نیاز جهت به رمزدر آوردن اطلاعات مقاوم است.
بسیار مهم وضروری است که پرینتر مخصوص به رمز در آوردن اطلاعات متناسب با ماده مصرفی کارت مغناطیسی باشد . به عنوان مثال اگر کارت HIGH COERCIVITY باشد و پرینتر مخصوص به رمز در آوردن اطلاعات از نوع LOW COERCIVITY باشد .
شدت میدان تولید شده توسطENCODER به اندازه ای نخواهد بودتا میدان مغناطیسی ثابتی برای کارت ایجاد شود. درنتیجه نوارمغناطیسی به سرعت اطلاعات رمز شده را ازدست می دهد، این سرعت گاهی تا حدی است که پرینتر فرصت چک کردن کارت را از نظر درستی ندارد.
به گونه ای مخالف با حالت بالا ،اگرENCODER به صورت HIGH COERCIVITY طراحی شده باشد وکارت از نوعLOW COERCIVITY باشد ، میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط پرینتر نوارمغناطیسی کارت را اشباع می کندکه بی فایده است و پرینترقادربه چک کردن کارت نخواهد بود.
۳) استاندارد کارتهای مغناطیسی
استاندارد ISO در موارد زیر برای ساخت کارت مغناطیسی باید رعایت شود :
▪ ماده تشکیل دهنده کارت ها و نوار مغناطیسی
▪ مکان قرار گیری نوار مغناطیسی روی کارتها و بلیطها
▪ مکان قرار گیری شیارها روی نوار مغناطیسی
▪ روش به رمز در آوردن اطلاعات
قرار گیری MAGNETIC STRIPE بر اساس استاندارد ISO می باشد این استانداردها عبارتند از : ۷۸۱۱-۱ تا ۶ ، ۷۸۱۲ ، ۷۸۱۳ و ۴۹۰۹ .
۴) مفهوم استاندارد TRACK های مغناطیسی
از این کارت به عنوان کنترل درورودی،کارت شناسایی وگواهینامه رانندگی می توان استفاده کردکه این اطلاعات به صورت جداگانه درهریک ازTRACK ها قرارمی گیرد. ازآنجا که می توانTRACK ها را به دفعات فرمت کردواز این طریق اطلاعات را عوض کرد استفاده از این نوع کارت به بیشتر صنایع گسترش یافته است.
در ادامه در مورد هر یک از TRACK ها توضیح داده شده است:
ـ TRACK :
این قسمت بیشتر برای اطلاعاتی نظیراطلاعات مربوط به حمل ونقل هوایی بین المللی پر می شود . این اطلاعات به صورت ALPHANUMERIC در TRACK ذخیره می شود و برای دستیابی به دریافت اتوماتیک بلیط خطوط هوایی استفاده می شود.
ـ TRACK :
این قسمت بیشتر برای اطلاعات بانکی مورداستفاده قرارمی گیرد و شامل اطلاعاتی به صورتNUMERIC برای اعمال بانکی اتوماتیک است. از این قسمت برای کارهایی که به کنترلهای کوچک اطلاعاتی نیاز دارند نیز استفاده می گردد.
ـ TRACK :
این قسمت برای کارهایی که اطلاعاتشان نیاز به UPDATE شدن یا دوباره ذخیره کردن دارند استفاده می شود.
۵) اصول نوشتن کارت MAGNETIC
یک MAGNETIC STRIPE با یک الگوی مخصوص بیتها کد می شود،که با کاراکترهای ASCII برای TRACK ۱ به صورت ALPHANUMERIC و برای TRACK ۲ , ۳ نیز به صورت NUMERIC می باشد.
تعداد بیتها روی یک TRACK در هر اینچ محدود است (BIT PER INCH). درابتدا و در انتهای یک MAGNETIC STRIPE یک سری بیتهای صفر به صورت کد شده قرار دارد که به آنهاCLOCKING BITS می گویند، این بیتها برایREADER زمانبندی لازم را برای برگشت READER به سمت خط بعد را ایجاد می کنند.
۶) مزایای استفاده از کارتهای MAGNETIC STRIPE
▪ قابلیت خواندن و نوشتن
▪ ظرفیت نسبتا بالا برای نگهداری اطلاعات
▪ امنیت در برابر جعل
▪ معتبر و قابل اطمینان
و یکی از محدودیتهای این کارت این است که باید کارت با دستگاه READER تماس حاصل کند.
● کارتهای حافظه ای نوری
یک کارت حافظه دار نوری یک کارت پلاستیکی است که در اندازه استانداردی شبیه به استاندارد کارتهای اعتباری تهیه می شود . این کارت می تواند حجم نسبتا بالایی از اطلاعات را با استفاده از پرتو لیزر ذخیره کند. یک کارت نوری درحدود ۲.۸MB گنجایش دارد. (یعنی در حدود ۱۲۰۰ صفحه در اندازه استاندارد)
کارت نوری وسیله مناسبی برای ذخیره اطلاعات است که اجازه افزایش اطلاعات را می دهد اما در مورد این کارتها محدودیت داریم زیرا نمی توانیم اطلاعات موجود در کارت را پاک و دوباره نویسی کنیم.
درکارتهای نوری حافظه ای ، تکنولوژی ای شبیه به تکنولوژی CD های موزیک یا CD ROM استفاده می شود . یک روکش طلایی رنگ حساس به لیزر روی کارت روکش می شود.
این ماده از چند لایه تشکیل شده است و در زمانی که لیزر به سوی این ماده هدایت می شود واکنش نشان می دهد. لیزر یک سوراخ کوچک دراین ماده ایجاد می کند که می تواند توسط یک لیزر با قدرت ضعیف درحین خواندن احساس شود.وجود یا عدم وجودلکه سوخته نشان دهنده یک عدد یک یا یک عدد صفراست.روی ماده تشکیل دهنده تنها یک بار می توان نوشت اما به دفعات زیادی می توان از روی کارت خواند.( WORM )
از خصوصیات این کارتها غیر فرار بودن اطلاعات است ، بعضی از کارتهای نوری می توانند بین ۴ تاMB ۶ اطلاعات را ذخیره کنند ، توانایی ذخیره تصاویر گرافیکی مانند عکس ،آرم، اثر انگشت ، اشعه X و غیره نیز از ویژگی های این کارت است . اطلاعات درفرمت خطی X-Y و براساس استانداردهایISO / IEC ۱۱۶۹۳ ۱۱۶۹۴ به صورت رمز در می آیند.
۱) کاربردهای معمول کارت نوری
اطلاعات فشرده این کارتها امروزه در مصارف گوناگونی مانند :
▪ ذخیره اطلاعات پزشکی ،درمانی، تصاویر پزشکی شخصی هر فرد
▪ ضبط اطلاعات مربوط به ضمانت نامه ها و تعمیرات کالاها
▪ کارتهای بانکی مخصوص بدهکاران
▪ کارتهای I D مخصوص مهاجران
▪ فهرست محموله های ورودی به یک کشور برای قسمت لجستیکی آن کشور
۲) کارت CONTACTLESS
CONTACTLESS CARDکارتی با استانداردهای کارتهای مالی است . این کارت در زمان SENSE توسط CARD READER / WRITER نیازی به تماس فیزیکی برای برقراری ارتباط ندارد،این موضوع بر خلاف کارتهای مالی معمولی و CONTACT CARDS می باشد. این کارتهاهم نوشته وهم خوانده می شوند ومی توانند به عنوان کارت بانکها و کارتهای بدهی و سایر موارد مورد استفاده قرار گیرند.
۳) خصوصیات CONTACTLESS CARD
ارتباط با ترمینال READER / WRITER کارت مربوطه از طریق سیستم فرکانس رادیویی انتقال دهنده و دریافت کننده اطلاعات صورت می گیرد. این کارت روی فرکانس MHZ ۱۳.۵۶ کار می کند.در نتیجه مختل کردن کار این سیستم توسط دیگر فرکانسهای رادیویی مشکل است.
این کارت دارای یک آنتن و یک MICROCHIP ازجنس سیلیکون است ، که یک میکرو کامپیوتر کامل با قدرت ذخیره KB ۱ می باشد. هر دو این قطعات در داخل کارت جا سازی شده اند.
عوامل مخرب محیطی مانند : گرد و غبار، رطوبت ، چربی، گرما وغیره روی عملکرد کارت و ترمینال READER / WRITER اثری ندارد. ۲۴۰۰۰۰ دفعه می توان از این کارت استفاده مجدد نمود . در نتیجه به مدت طولانی می توان کارت و دستگاه READER را به کار برد. شخص کارمند می تواند ساعتهای کاری خود را محاسبه کند و از نکات برجسته این کارت آن است که نمی توان از روی کارت اصلی کارت جعلی ساخت.
۴) کاربردهای CONTACTLESS CARD
از کاربردهای این کارت می توان به موارد زیر اشاره نمود:
▪ سیستم نگهدارنده زمان ورود و خروج
این سیستم ازدو قسمت تشکیل شده است :
کارت پرسنلی کارمند از نوع CONTACTLESS همراه باMICROCHIP وکارت خوان با اطلاعات جنبی .
این نوع کارت با فضای KB ۱ می تواند اطلاعات ۳۰ روز را در۶۰ خط ذخیره کند.این اطلاعات هم در کارت و هم در دستگاه READER ذخیره می شود.
▪ سیستم کنترل ورود
این سیستم از سه قسمت اصلی تشکیل شده است :
کارت CONTACTLESS به عنوان کلید ، READER با سیستم کنترل ورودی و قفل الکتریکی در.
اطلاعات مربوط به باز شدن در هم درکارت و هم درREADER قرار دارد و زمانی که کارت روبرویREADER قرار می گیرد قفل در به صورت الکتریکی بازمی شود . می توان چک کرد که چه کسی و در چه زمانی وارد منزل یا اتاق شده است.
▪ سیستم کارت عضویت هتلها ، رستورانها و باشگاهها
▪ سیستم کارت تلفن
▪ سیستم قابل استفاده در بخش حمل و نقل و کارهای بازرگانی
▪ سیستم مورد استفاده درمعاملات بانکی به عنوان جایگزین پول
▪ به عنوان گواهینامه
۵) معرفی BARCODE
یک بارکد یک آرایه موازی ، باریک و به صورت قطعه های مستطیل شکل به همراه فضاهای خالی است که یک گروه از کاراکترها را نمایش می دهد. بارکدها به عنوان برچسب روی کاغذ، پلاستیک ،سرامیک و فلزبا تکنیکهای مختلفی استفاده می شود. یک دستگاه READER بارکد را اسکن می کند،READER از یک سنسور نوری برای تبدیل بارکد به سیگنال الکتریکی استفاده می کند.
READER را در طول بارکد حرکت می دهیم . اسکنر به طور نسبی عرض هر نوار و فضای هر کاراکتر را اندازه گیری می کند و الگوهای مختلف را به کاراکتر های معمولی تبدیل می کند وآنها را کامپیوتر یا به ترمینال متحرک می فرستد.
هر بارکد با یک کاراکتر مخصوص به نام کاراکتر START شروع می شود و با یک کاراکتر مخصوص STOP پایان می یابد . این کدها به READER کمک می کند تا بارکدشناسایی شود و محاسبه می کند که اسکن به سمت جلو یا عقب حرکت کند.
بعضی از بارکدها ممکن است دارای کاراکتری به نامCHECKSUM باشند،این کاراکتر قبل از کاراکترSTOP قرار دارد. یک سری محاسبات در این کاراکتر وجود دارد.دستگاه READER نیز این محاسبات را انجام می دهد و جواب خود را با CHECKSUM ( که در انتهای بارکد قرار دارد ) مقایسه می کند و اگر این دو عدد با هم یکسان نباشند READER فرض می کند که بارکد را اشتباه خوانده است در نتیجه اطلاعات خوانده شده را نادیده می گیرد و دوباره شروع به خواندن بارکد می کند. سمبلهای متفاوتی با الگوهای نواری مخصوص به خودشان برای بارکد وجود داردکه در ادامه به آنها اشاره شده است.
۶) انواع بارکد
سمبلهای مختلفی برای بارکد وجود دارد که در جزییات فنی با هم فرق دارند این جزییات عبارتند از:
عرض نوارها، ست کاراکتر،روش به رمز در آوردن، خصوصیات CHECKSUM وغیره دو نوع بارکد وجود دارد: خطی و دو بعدی .
۷) بارکد خطی
یک بارکد خطی می تواند حداکثر حدود ۲۰ کاراکتر را در خود جای دهد .اسکن کردن یک بارکد دسترسی اتوماتیک به اطلاعات بانک داده را میسر می کند . این بارکد به دو قسمت تقسیم می شود که هر قسمت دارای انواع مختلفی می باشند که در ادامه توضیح داده شده است :
▪ بارکد رقمی
این بارکد شامل انواع زیر است :
ـ EAN-۱۳ (مخصوص اروپا )
ـ EAN-۸ (نوع فشرده کد EAN برای استفاده در تولیدات کوچک )
ـ UPC-A (مخصوص تولیدات جهانی در امریکا و کانادا )
ـ UPC-E (نوع فشرده کد UPC برای استفاده در تولیدات کوچک )
ـ CODE۱۱ (مورد استفاده در تجهیزات مخابراتی )
ـ INTERLEAVE ۲ OF ۵ (کد فشرده جهت استفاده در صنعت و بارهای هوایی )
ـ INDUSTRIAL ۲ OF ۵ (یک نوع کد قدیمی )
ـ STANDARD ۲ OF ۵ (یک نوع کد قدیمی )
ـ CODA BAR (یک نوع کدقدیمی برای استفاده درسیستم کتابخانه ها و بانکهای خون)
ـ PLESSEY (یک نوع کد قدیمی )
ـ MSI (نوع تغییر یافته PLESSY که در امریکا استفاده می شود)
ـ POSTNET (سرویس ارسال اتوماتیک پستی در امریکا )
▪ بارکد ALPHANUMERIC
این بارکد انواع زیر را دارا است :
ـ CODE ۳۹ (مورد استفاده در تمام کشور ها )
ـ CODE ۹۳ (کد فشرده شبیه به کد ۳۹ )
ـ CODE ۱۲۸ (دارای قابلیت ذخیره و چگالی بالا مورد استفاده در تمام کشورها)
ـ LOGMARS (شبیه به کد ۳۹ )
▪ بارکد دوبعدی
بارکد دوبعدی می تواند تا ۱۸۵۰ کاراکتر را در یک سمبل ذخیره کند و می تواند مقدار قابل توجهی آسیب را تحمل کند در حالیکه به وسیله اسکنر می تواند خوانده شود.
این نوع بارکد دارای انواع مختلف زیر می باشد :
ـ PDF ۴۱۷ (مناسب برای به رمز در آوردن حجم بالای اطلاعات )
ـ DATAMATRIX (می تواند حجم بالای اطلاعات را نگهداری کند‌)
ـ MAXICODE (دارای طول ثابت که برای بسته بندی اتوماتیک استفاده میشود)
ـ QR CODE (برای کنترل مواد و تایید سفارش )
ـ DATA CODE
ـ CODE ۴۹
ـ ۱۶K
▪ چاپ بارکد
نشانه های بارکدممکن است به روشهای مختلفی ایجاد شوند که در زیربه آنها اشاره شده است :
توسط علامت گذاری مستقیم،توسط قلم لیزری یا چاپ جوهرافشان،یا به طورعادی تر و عمومی تر بوسیله تصویر کردن یا چاپ نشانه بارکد بر روی یک بر چسب مجزا . اصطلاح چاپ یا چاپگر در اینجا به موضوع تولید بارکد اشاره دارد.

      مطالب مرتبط

درباره نویسنده: سارا اسماعیلی

فرستادن دیدگاه

تبلیغات

تبلیغات متنی

Social Media Icons Powered by Acurax Web Development Company